MENU
Logo Made in Germany
بازگشت به تماس ها

وزارت فدرال امور اقتصادی و انرژی (BMWi)

وزارت فدرال امور اقتصادی و انرژی
دایره نمایشگاههای تجاری و نمایشگاههای بین المللی/ملی در وزارت اقتصاد آلمان درباره مشارکت های رسمی در برنامه نمایشگاههای تجاری و نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری فدرال آلمان تصمیم می گیرد و از آنها حمایت می کند.
علاوه بر مسایل سیاسی و بودجه ای، مشارکت فعالانه به نمایندگی از آلمان در نمایشگاههای بین المللی از اهمیت شایانی برخوردار است. این اداره از طریق ارتباط دائمی با شرکای بخش خصوصی از فعالیتهای صادراتی صنعت آلمان در بازارهای بین المللی حمایت می کند.
علاوه بر این، «اداره نمایشگاهها» به برنامه ریزی و تحقق مشارکت آلمان در نمایشگاههای جهانی در خارج و به مسائل عمده سیاسی مربوط به نمایشگاهها در آلمان می پردازد.

تماس:
وزارت فدرال امور اقتصادی و انرژی

تلفن: +49 1888 6150 
فکس: +49 1888 6154380
ایمیل: buero-vc4@bmwi.bund.de
وبسایت: www.bmwi.de

دفتر مرکزی برلین: 
Scharnhorststr. 34–37, 10115 Berlin

دفتر مرکزی بُن: 
Villemombler Str. 76, 53123 Bonn

سازمان دهنده شخصی شما

سازمان دهنده شخصی شما

چاپ فهرست  |  ذخیره به صورت PDF
این سازمان دهنده شخصی شما برای مدیریت ارتباطات شما با عرضه کنندگان آلمانی است.